การจัดการดินและปุ๋ย | การจัดการดินและปุ๋ย

การจัดการดินและปุ๋ย


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การปลูกพืชแบบอินทรีย์ เรื่อง การจัดการดินและปุ๋ย จัดทำโดย
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
(เพลงบรรเลงโดย CliphotCliphits ByNopLuciferV.2)

การจัดการดินและปุ๋ย

ได้เวลาเกษตรกรสั่งตัดปุ๋ยใช้เอง..ผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 882 แห่งทั่วประเทศ


กรมส่งเสริมการเกษตร เห็นความสำคัญของงานดินและปุ๋ย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่พืชทั้งปริมาณและคุณภาพ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ปุ๋ยมากเกินความจำเป็น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตในส่วนของปุ๋ยเคมีสูง ต้นพืชอวบอ้วน อ่อนแอต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืช โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณสูง ในขณะที่เกษตรกรบางส่วนใช้ปุ๋ยน้อยทำให้ดินเสื่อมโทรม ทำให้ได้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร
กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จำนวน 882 ศูนย์ ในปี 2558 ต่อมาปี 2560 ศดปช. ถูกจัดให้เป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านดินและปุ๋ยในพื้นที่ มีการบริหารจัดการโดยเกษตรกร เจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ศดปช. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว บริการวิชาการด้านดินและปุ๋ย โดยให้คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องด้วยเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด เพื่อลดต้นทุนการผลิตรวมถึงเทคโนโลยีด้านดินปุ๋ยอื่นที่เหมาะสม จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้านดินและปุ๋ย จัดทำแปลงเรียนรู้ จุดสาธิตเพื่อขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งบริการรวบรวมความต้องการและจัดหาแม่ปุ๋ยให้สมาชิกได้ใช้ตามคำแนะนำ
ศดปช. ไม่เพียงส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัดเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ โดยส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นปุ๋ย ลดการเผาตอซัง และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ปี 2559 – 2563

เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ ศดปช. “เกษตรก้าวไกล” จึงได้สัมภาษณ์ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธุ์ ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ปุ๋ยสั่งตัด การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน
WEbsite: https://www.kasetkaoklai.com
FB: https://web.facebook.com/kasetkaoklai/
Email: kasetkaoklai@gmail.com
Tel/Line: 0813090599
Twitter: เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน

ได้เวลาเกษตรกรสั่งตัดปุ๋ยใช้เอง..ผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 882 แห่งทั่วประเทศ

ถาม-ตอบ เรื่องการจัดการธาตุอาหารพืชและการใช้ปุ๋ยในปาล์มน้ำมัน


ชุดวีดิทัศน์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันในเขตภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561
ตอนที่ 1 : ถามตอบ เรื่องการจัดการธาตุอาหารพืชและการใช้ปุ๋ยในปาล์มน้ำมัน
+ พืชต้องการธาตุอาหารกี่ชนิด อะไรบ้าง
+ ทำไมจึงแนะนำให้ใช้แม่ปุ๋ย
+ พืชสามารถนำปุ๋ยที่ให้ไปใช้ได้ทันทีหรือไม่
+ ปุ๋ย NPK ควรใช้ถี่ห่างกันอย่างไร
+ ธาตุฟอสฟอรัส (P) ถูกดินยึดไว้ได้มาก จริงหรือ
+ ทำอย่างไรให้ P เป็นประโยชน์มากที่สุด
+ ธาตุอาหารแต่ละชนิดเป็นปฏิปักษ์กันไหม
+ ปรับค่า pH ดินอย่างไร
โดย รศ.ดร. สุมิตรา ภู่วโรดม
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
www.cab.ku.ac.th/suntaree
การถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
และเพิ่มผลผลิต/คุณภาพมังคุดในเขตพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561

ถาม-ตอบ เรื่องการจัดการธาตุอาหารพืชและการใช้ปุ๋ยในปาล์มน้ำมัน

การจัดการดินและปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมัน


การจัดการดินและปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมัน

การจัดการดินและปุ๋ย 3


การจัดการดินและปุ๋ย 3

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment