การฝึกสมาธิและบริหารสมองด้วยการนับนิ้ว | การ สื่อสาร สุขภาพ

การฝึกสมาธิและบริหารสมองด้วยการนับนิ้ว


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การฝึกสมาธิและบริหารสมองด้วยการนับนิ้ว

บริหารสาธารณสุข การสื่อสารและสารสนเทศทางสุขภาพ 4-4


บริหารสาธารณสุข การสื่อสารและสารสนเทศทางสุขภาพ 4-4

ตัวอย่างการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาชีพ แบบไม่มีประสิทธิภาพ


วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา โดยมุ่งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการแพทย์สหสาขาวิชาชีพทุกสาขา ตลอดจนสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตระหนักถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของการใช้ ISBARR ในการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลกันระหว่างเปลี่ยนเวร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้ป่วยทุกท่าน

ตัวอย่างการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาชีพ แบบไม่มีประสิทธิภาพ

EP4.2 บทที่ 4 แบบจำลองและทฤษฎีการสื่อสาร (สุขภาพ) ตอน 2


บทเรียนออนไลน์ บทที่ 4 แบบจำลองและทฤษฎีการสื่อสาร (สุขภาพ) \”ตอนที่ 2\”
การบรรยายประกอบ power point รายวิชา 73020659 การสื่อสารสุขภาพ
สำหรับนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ออกแบบและจัดทำโดย : ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์
อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

เอกสารอ้างอิง
1. วรรณรัตน์ รัตนวรางค์. (2561). การสื่อสารสุขภาพ: แนวคิดและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพมหานคร: เอ็มแอนด์เอ็มเลเซอร์พริ้นต์.
2. Lasswell, Harold D. (1971). \”The Structure and Function of Communication in Society\” in Schramm, W. and Roberts, D.F. (eds.). The Process and Effects of Mass Communication. (revised edition) Urbana, III: University of Illinois Pross. pp. 8499.
3. Shannon, C.E. and Weaver, W. (1949). The Mathematical Theory of Communication. Urbana, III: University of Illinois Press.
4. Schramm, W. (1964). Mass Media and National Development. Stanford: Stanford University Press.
5. Berlo, David K. (1960). The Process of Communication. New York: Holt Rinehart and Winston.
6. วาสนา จันทร์สว่าง. (2550). การสื่อสารสุขภาพ: กลยุทธ์ในงานสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.
7. พรทิพย์ เย็นจะบก. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์), “ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อสุขภาพ: ตัวอย่างการวิเคราะห์งานวิจัย” ใน พรทิพย์ เย็นจะบก (บรรณาธิการ). การพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารสุขภาพ. โครงการการพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, หน้า 1828.
8. บุษบา สุธีธร. (2556). พฤติกรรมการสื่อสารภายในบุคคลและระหว่างบุคคล. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร (หน่วยที่ 7, หน้า 313359). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
9. Griffin, E. (2006). A First Look at Communication Theory. (6th edition). NY: McGraw Hill.
10. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2556). ทฤษฎีการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: ระเบียงทอง.
ขอขอบคุณ
รูปภาพ และ Icon ต่าง ๆ จาก www.google.com

EP4.2 บทที่ 4 แบบจำลองและทฤษฎีการสื่อสาร (สุขภาพ) ตอน 2

🍭[VLOG] บีตองทำสีผมครั้งแรกในชีวิต ปลดระเบียบแล้ว ย้อมผมได้!! | pk_btongg


ฝากกด Like 👍🏻กด Share และกด Subscribe กดกระดิ่ง🔔ช่องตองด้วยน้า จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนอะ😆💖
Instagram: https://www.instagram.com/pk_btongg/
FB : https://m.facebook.com/baitonglovekaew

🍭[VLOG] บีตองทำสีผมครั้งแรกในชีวิต ปลดระเบียบแล้ว ย้อมผมได้!! | pk_btongg

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

1 thought on “การฝึกสมาธิและบริหารสมองด้วยการนับนิ้ว | การ สื่อสาร สุขภาพ”

Leave a Comment