ตรวจสอบสถานะเกษตรกร พร้อมขั้นตอนการดาวน์โหลดแบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 | ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรเบื้องต้น

ตรวจสอบสถานะเกษตรกร พร้อมขั้นตอนการดาวน์โหลดแบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร ปี 2563


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ตรวจสอบสถานะเกษตรกร พร้อมขั้นตอนการดาวน์โหลดแบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร ปี 2563
โหลดแบบฟอร์ม(สําหรับครัวเรือน) http://farmer.doae.go.th/farmerforn63h.pdf
โหลดแบบฟอร์ม(สำหรับนิติบุคคล) http://farmer.doae.go.th/farmerforn63c.pdf

ตรวจสอบสถานะเกษตรกร พร้อมขั้นตอนการดาวน์โหลดแบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

ด่วน!การสำรองจ่ายเงินเพิ่ม
ค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปี 2563/64
(ไม่รวมccs)จ่ายเงิน14ต.ค.64นี้


เทคนิค การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 63 แบบออนไลน์ผ่านทางมือถือ ด้วยแอฟพลิเคชั่น Farmbook ทำ 3 ขั้นตอน
1.แจ้งปลูกพืช
2.ถ่ายรูปแปลงปลูกพืช
3.ติดตามผลการแจ้งปลูก
สามารถดำเนินการ หลังปลูกพืช 1560 วัน
ลองทำตามนะครับ
เกษตรหนุ่ม

3 ขั้นตอน ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ออนไลน์ผ่านทางมือถือ หลังปลูกพืช 15-60 วัน by เกษตรหนุ่ม

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหมดเขตหรือยัง?เช็คได้ที่นี่ อธิบายทุกรายละเอียดพร้อมลิ้งค์เช็คสถานะความเป็นเกษตรกร


ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหมดเขตหรือยัง? ยังขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้อยู่ไหม? จะรู้ได้อย่างไรว่าเราขึ้นทะเบียนเกษตรหรือยัง? สามารถเข้าตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนได้อย่างไร? \”ใครสงสัยเกี่ยวกับการ \”ขึ้นทะเบียนเกษตรกร\” ว่าหมดเขตแล้วหรือยัง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน หรือ โทร. 0 2955 1640 และ 0 2579 3926\” โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม รวมถึงเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่ เพื่อให้สามารถ \”ขึ้นทะเบียนเกษตรกร\” ได้อย่างถูกต้อง ดังนี้
1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1.1 ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้
1.2 ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกร ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบ ตามนิยามที่กําหนด
1.3 เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน
2. สถานที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
2.1 เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม
สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแห่ง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่, อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน DOAE Farmbook Application ด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) ได้ด้วยตนเอง ดังวิธีต่อไปนี้
2.2 เกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่
สำหรับเกษตรกรรายใหม่ รวมไปถึงเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ ให้ยื่นเอกสารที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรอยู่ หากมี แปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่ หลายอําเภอ ให้ยื่นที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงหลัก (อําเภอที่มีจํานวนแปลงมากที่สุด) กรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (Tablet) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เจ้าหน้าที่สามารถรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรราย ใหม่ในพื้นที่ พร้อมวาดผังแปลงไปพร้อมๆ กันในคราวเดียวได้ (เฉพาะพื้นที่ที่มี Internet)
3. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
3.1 เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง
3.2 เกษตรกรรายใหม่ หรือ รายเดิม เพิ่มแปลงใหม่ ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสําเนาที่มีการรับรองสําเนาจากผู้ครอบครอง ทั้งนี้ สามารถเรียกหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม
4. การขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถดําเนินการได้ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์
5. การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถดําเนินการได้ทุกลักษณะการถือครองที่ดิน ได้แก่ ของครัวเรือน เช่า อื่นๆ (ทําฟรี/ที่สาธารณประโยชน์)
6. การมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมาดําเนินการแทน
6.1 ครัวเรือนเกษตรกรสามารถมอบอํานาจให้สมาชิกในครัวเรือนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกร เดียวกัน เป็นผู้ขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแทนได้ แต่หากเป็นเกษตรกรที่ต้องการขอขึ้นทะเบียนใหม่ต้องแจ้ง ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง
6.2 นิติบุคคล สามารถมอบอํานาจให้ผู้แทนขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ 7. เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนจะต้องย้ําให้เกษตรกรทราบว่าต้องแจ้งข้อมูลและกรอกข้อมูลในแบบคําร้องให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองข้อมูล ในแบบคําร้องด้วย สําหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่ ต้องมีผู้นําชุมชน (รายละเอียดตามคํานิยาม) ลงลายมือชื่อพร้อมระบุตําแหน่ง เป็นพยานการให้ข้อมูล
วิธีตรวจสอบสถานะเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน
ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ที่ลิงก์ การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนสามารถเข้าตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน
ได้ที่ http://farmer.doae.go.th/
ประกันรายได้เกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรออนไลน์2563 ธกส. เยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร ลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯกรมประชาสัมพันธ์,
: กรุงเทพธุรกิจ

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหมดเขตหรือยัง?เช็คได้ที่นี่ อธิบายทุกรายละเอียดพร้อมลิ้งค์เช็คสถานะความเป็นเกษตรกร

วิธีการลงทะเบียนเกษตรกรด้วยแอพFarmbookปรับปรุงปี2563


ปรับปรุงแอปฟาร์มบุ๊คปี2563
วิธีการลงทะเบียนเกษตรกร

วิธีการลงทะเบียนเกษตรกรด้วยแอพFarmbookปรับปรุงปี2563

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment