ทรายกับทะเล โดยท่านศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ | ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์

ทรายกับทะเล โดยท่านศิลปสวย ระวีแสงสูรย์


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

11 มี.ค. 2559

ทรายกับทะเล โดยท่านศิลปสวย ระวีแสงสูรย์

เรียนรู้ความตาย เข้าใจชีวิต: เวทีเสวนา


บันทึกเวทีเสวนา เรียนรู้ความตาย เข้าใจชีวิต ในงานเสวนาและปาฐกถาธรรม \”ศิลปะแห่งการอยู่และการตาย\”
19 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วิทยากรโดย คุณปรียานุช ปานประดับ อ.อนุสรณ์ ติปยานนท์ อ. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง นพ.สกล สิงหะ ดำเนินรายงานโดย คุณประสาน อิงคนันท์

เรียนรู้ความตาย เข้าใจชีวิต: เวทีเสวนา

ระดม Big Cleaning รร.กทม. 437 แห่ง สร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยโควิด-19


(28 ม.ค.64) ณ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ : นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการล้างทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ของ รร.มัธยมบ้านบางกะปิ โดยมี ผู้บริหารสำนักการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้ข้อมูล
รร.มัธยมบ้านบางกะปิ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวนนักเรียนรวม 1,956 คน รร.ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในระลอกใหม่ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยได้ดาเนินการเรียนการสอนผ่านระบบตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ on line และ on hand โดยดำเนินการดังนี้  การจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On line ประกอบด้วย  1) จัดเตรียมช่องทางการสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มที่มีความพร้อม ในการเรียนออนไลน์และกลุ่มที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์โรงเรียน อีเมล แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Facebook – Live และ Line เพื่อประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ แจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่จะดำเนินการในแต่ละระดับชั้น  2) แจ้งบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและนักเรียนในการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในช่วงเวลานี้ ผ่านครูแต่ละระดับชั้น  3) แต่ละระดับชั้นจัดตารางเรียนออนไลน์ ซึ่งจะจัดตารางเรียนในแต่ละวัน 6 7 ชั่วโมง โดยพิจารณายืดหยุ่นการจัดการเรียนรู้ โดยนำตัวชี้วัด มาออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ผ่านแอปพลิเคชันที่ครูสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้แบบ real time โดยจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบชั้นเรียน ออนไลน์ ตามตารางสอนที่กำหนดหรือจัดเวลาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง ความสะดวกของผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น Facebook Live Google meet เป็นต้น โดยครูติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการเรียนรู้เป็นระยะ ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ On line มีจานวนนักเรียนที่พร้อมเข้าเรียนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 88.00
สำหรับการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On hand (เน้นผู้เรียนที่ไม่พร้อมเรียนแบบออนไลน์) รร.ได้นัดหมายผู้ปกครองมารับเอกสารประกอบการเรียนที่จัดทำไว้สำหรับกลุ่มที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ และได้เตรียมพร้อมสำหรับกลุ่มที่พร้อมเรียนออนไลน์ด้วย ได้แก่ หนังสือ แบบฝึกหัด ใบความรู้ ใบงานต่าง ๆ เป็นต้น ในส่วนของการมารับเอกสารประกอบการเรียนตามวันเวลาที่นัดหมาย ในแต่ละระดับชั้นนัดหมายไม่พร้อมกัน และมีการกำหนดมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On hand ผู้ปกครองมารับเอกสารประกอบการเรียนคิดเป็นร้อยละ 100
สำนักการศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 แห่ง พร้อมกำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทางของรัฐ  โดยมาตรการหลักก่อนเปิดภาคเรียน ประกอบด้วย จำกัดผู้ปกครองและบุคคลที่จะเข้ามาในโรงเรียน การคัดกรอง การเน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง การล้างมือ การทำความสะอาด การค้นหาและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในโรงเรียน โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ อาทิ การเน้นให้นักเรียนได้เรียนในที่โล่ง การจำกัดเวลาในการรับประทานเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาถอดหน้ากากอนามัยน้อยที่สุด โต๊ะอาหารต้องมีฉากกั้นและเว้นระยะนักเรียน แม่ครัวและพนักงานล้างจานต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ อาหารที่ปรุงต้องสะอาดและสุกใหม่ จัดให้มีการเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหาร การใช้ห้องน้ำจะจัดให้สลับกันตามความเหมาะสมมีการรอคิวและเว้นระยะห่างอย่างชัดเจน และการดูแลให้นักเรียนล้างมือเป็นประจำทุกชั่วโมง  ทั้งนี้ในวันที่ 28 ม.ค.นี้ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่งจะจัดกิจกรรม Big Cleaning พร้อมกัน เพื่อเตรียมพร้อมหากมีประกาศให้เปิดการเรียนการสอนและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง
BigCleaning ทำความสะอาดโรงเรียน กรุงเทพมหานคร ท้องถิ่น
อย่าลืมกด like กดติดตาม(Subscribe) และ กดรูปกระดิ่ง เพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่ๆและจะได้ไม่พลาดข่าวสารดี ๆ ของ อปท.ทีวีนิวส์
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/OPTTVNEWS/
Website : http://www.optnews.com

ระดม Big Cleaning  รร.กทม. 437 แห่ง สร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยโควิด-19

เพลง ลูกสาวพระอินทร์\”ศิลปสวย\”


\”ลูกสาวพระอินทร์\”ศิลปสวย\” เป็นบทเพลงที่จัดทำขึ้นสำหรับสตรีหมายเลข หนึ่ง ของ องค์กรกรุงเทพมหานคร ท่านศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ท่านเป็น ปลัดกรุงเทพมหานคร คนปัจจุบัน แต่งคำร้อง/ทำนองโดย พ.อ.ท.ยุทธพล กล้าสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ขับร้องโดย น้ำฟ้า ศรีรัตน์ เรียบเรียงเสิียงประสานโดย สาธิต ชมเชี่ยวชาญ ซาวด์เอ็นจีเนีย ธัญลักษณ์ อภินาคพงศ์ และณัฐพล อ่วมอิ่ม อำนวยการผลิตโดย สิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

เพลง ลูกสาวพระอินทร์\

กรุงเทพมหานครจัดทีมเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จ CCRT


นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด19 เชิงรุก โดยได้นำชุดตรวจโควิด19 Antigen Test Kit มาใช้เป็นครั้งแรก เพื่อตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด19 ให้กับประชาชน บริเวณศูนย์สาธารณสุข 56 (ทับเจริญ) เขตบึงกุ่ม โดยมีเป้าหมาย จำนวน 70 ราย รวมถึงบริการฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ทั้งนี้ทีมเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จ CCRT ได้กำหนดเป้าหมายในการลงพื้นที่ทั้ง 50 เขต เพื่อตรวจคัดกรองในชุมชนให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากที่สุด โดยสำนักอนามัยได้จัดทีมปฏิบัติการ (CCRT) ลงพื้นที่ชุมชน 69 แห่ง เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด19 ในชุมชน พร้อมให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อรักษาในโรงพยาบาล และให้คำแนะนำการแยกกักที่บ้านหรือ Home Isolation ส่วนผู้ที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ จะนำผู้ป่วยส่งที่ศูนย์พักคอย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อแล้ว 24 ศูนย์ ในพื้นที่ 23 เขต เปิดบริการรับผู้ป่วยแล้ว 14 ศูนย์ โดยจะเปิดเพิ่มอีกให้ครบทั้ง 50 เขต

กรุงเทพมหานครจัดทีมเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จ CCRT

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment