(ท้องถิ่น 2560 : #นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | กฎหมาย การ ท่องเที่ยว | ความรู้ด้านกีฬาใหม่ ๆ

by Sunan Preeda

(ท้องถิ่น 2560 : #นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | ข่าวกีฬาอัพเดทล่าสุดที่นี่.

ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ (ท้องถิ่น 2560 : #นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ.

(ท้องถิ่น 2560 : #นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

(ท้องถิ่น 2560 : #นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ


ที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ กฎหมาย การ ท่องเที่ยว

ประกอบธุรกิจพัฒนาการท่องเที่ยว วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอื่นระดับเดียวกันในสาขารัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร์, ประชาสัมพันธ์, วรรณกรรม, สารสนเทศศาสตร์, การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ เงินเดือนที่จะได้รับ 15,060 บาท ขอบเขตเนื้อหาสำหรับการสอบ 2560 1. พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 2. พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว 6. ความรู้เกี่ยวกับโครงการ การวางแผน สำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาสถานที่ท่องเที่ยว 7. ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาด การบริการ ข้อมูลการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ “ลักษณะการปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ คู่มือสอบ ผู้พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติการ คู่มือสอบ หนังสือสอบท้องถิ่น 64 ภาค ก. สามารถพบได้ที่นี่ หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ทำงานเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับเริ่มต้นที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการและความสามารถในการทำงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้การกำกับดูแล การแนะนำ การตรวจสอบ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะของงานที่ทำในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การดำเนินงาน 1.1 รวบรวม รวบรวม จัดทำสถิติทางวิชาการเบื้องต้น วิเคราะห์ เพื่อนำไปวางแผน โครงการ หรือแนวทางปฏิบัติ การพัฒนาการท่องเที่ยว การกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.2 สำรวจ รวบรวม ศึกษา สรุป จัดทำรายงาน รวมถึงการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลวิชาการ การวิจัย การสร้างฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวของบริการการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การขึ้นทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและพัฒนาแนวทางการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.3 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การจัดทำคู่มือ แนวทาง เอกสารทางวิชาการและสื่อเพื่อใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในการบริการการท่องเที่ยว การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว การพัฒนางาน การขึ้นทะเบียนและมัคคุเทศก์ธุรกิจนำเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.4 จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาทะเบียนและมัคคุเทศก์ธุรกิจนำเที่ยวและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.5 มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการอนุญาตพัฒนาการท่องเที่ยว การวิจัย. ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนในการหาวิธีพัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาการขึ้นทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.6 มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้พื้นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งจะสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่รับผิดชอบ และให้บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ราชการส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 1.7 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และควบคุมการพัฒนา บำรุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้ง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ โบราณวัตถุและอนุสาวรีย์ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.8 รวบรวม ประมวลผล เตรียมข้อมูลการท่องเที่ยว หรือสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และสรุปการจัดทำรายงานสำหรับการวางแผนโครงการหรือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว กำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.1 ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ของรัฐบาลท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด 1.2 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น คู่มือ แผนที่ท่องเที่ยว เว็บไซต์ เป็นต้น 1.3 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีความรู้ใหม่ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การวางแผน แผนงานที่รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและความสำเร็จที่กำหนด 3.ด้านประสานงาน 3.1 ประสานความร่วมมือภายในและภายนอกทีมหรือหน่วยงาน 3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ … .

READ  ดูให้เป็น ก่อนเลือกซื้อจักรยานมือสอง EP1 ล้อจักรยาน | เสื้อจักรยานราคาถูก
READ  ทำถุงจีบใส่เครื่องดื่ม (เพิ่มยอดขาย) โลโก้ตรายางน่ารัก สติ๊กเกอร์กับตรายางอันไหนคุ้มกว่า | ถุงใส่น้ำ

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: อัปเดตข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่

READ  BTS (방탄소년단) 'Anpanman' @ TODAY Citi Music Series | แดง burgundy

>>Erynkruegermekash เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

แท็กเกี่ยวข้องกับหัวข้อกฎหมาย การ ท่องเที่ยว.

#ทองถน #นกพฒนาการทองเทยวปฏบตการ #คณวฒการศกษา #ขอบเขตเนอหาทออกสอบ

Vlog,สอบ,กพ,ท้องถิ่น,ข้าราชการ,สอบราชการ,วิธีสมัคร,การสอบราชการ,วิชาที่ใช้สอบ,ความรู้ที่ต้องใช้,คุณวุฒิการศึกษา,เงินเดือน,ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ,หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก,ลักษณะงานที่ปฏิบัติ,นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ,รัฐประศาสนศาสตร์,บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์,สื่อสารมวลชน,นิเทศศาสตร์,ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์,สารสนเทศ,การจัดการ,การโฆษณา,คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว,การโรงแรม,ภาษาต่างประเทศ

(ท้องถิ่น 2560 : #นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

กฎหมาย การ ท่องเที่ยว.

You may also like

Leave a Comment