ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

อันดับที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2563

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง


เดินหน้าพัฒนาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง
โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง
กรมชลประทานเดินหน้าแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 21 มกราคม 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จั งหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ใช้น้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ โดยพิจารณาเปิดโครงการชลประทานประเภทรับน้ำนอง พื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยการก่อสร้างอาคารปากคลองส่งน้ำบริเวณตลิ่ง และขุดลอกคลอง ชักน้ำรับน้ำ จากแม่น้ำปิง โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2524 แล้วเสร็จในปี 2528 ต่อมาในปี 2536 มีการก่อสร้างฝายชั่วคราวในลำน้ำปิง เพื่อทดน้ำเข้าคลองส่งน้ำของโครงการ ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตระหนักและเล็งเห็นในคุณค่าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงมีพระราชดำริให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตรวจสอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อเป็นแสงสว่าง นำทางตามรอยพระราชปณิธานไปสู่ความผาสุกแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป
ในเวลาต่อมา คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีมติเมื่อวันที่ 2628 มิถุนายน 2561 ให้กรมชลประทานศึกษาภาพรวมของการดำเนินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และให้วางแผนปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารชลประทานให้มีประสิทธิภาพ กรมชลประทานจึงมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ชลนวัต จำกัด ดำเนินการศึกษา “โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร” โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รวมระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน
รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า การประชุมปฐมนิเทศโครงการในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาและสาเหตุของปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบมากกว่า 550,000 ไร่ คลองและอาคารต่าง ๆ ในระบบส่งน้ำ ก่อสร้างมานานกว่า 35 ปี ในปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมมาก จึงต้องศึกษาหาแนวทางปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม โดยจัดทำแผนแม่บทการปรับปรุงในภาพรวมทั้งหมด และจะคัดเลือกอาคารที่มีความสำคัญ มาทำการศึกษาความเหมาะสมจำนวน 3 แห่ง เพื่อนำไปดำเนินการให้เกิดผลโดยเร็ว “โดยการศึกษาครั้งนี้จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกร แนวทางการปรับปรุงโครงการในภาพรวม และแนวทางการปรับปรุงอาคารที่มีความสำคัญ 3 แห่ง เพื่อให้ได้แผนการปรับปรุงที่เหมาะสมทั้งด้านวิชาการและเป็นที่ยอมรับของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมได้”

โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (PrFull)By : ดูดี4 สตูดิโอ โทร.0805166112


การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๖๕ By : ดูดี4 สตูดิโอ โทร.0805166112
โดย : ดูดี4 สตูดิโอ โทร.0805166112 , 0945060444
บริการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอ และถ่ายภาพมุมสูง(โดรน)
ถ่ายทอดสดขึ้นจอ ถ่ายทอดสดเฟสบุ๊ค (OB)
บริการให้เช่าจอแอลอีดีขนาดใหญ่ตามที่ท่านต้องการ (LED)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (PrFull)By : ดูดี4 สตูดิโอ โทร.0805166112

การบริหารจัดการน้ำ #โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 1 งาน 6 ฝ่าย ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ฝ่ายช่างกล และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มีหน้าที่รับผิดชอบในการบูรณาการแผนงานด้านการบริหารจัดการน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผล การบริหารจัดการน้ำ การเก็บกัก ทดน้ำ ส่งน้ำ ระบายน้ำ ป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำในพื้นที่ กำกับดูแล ดำเนินโครงการให้ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารและระบบชลประทาน ให้เป็นไปตามรูปแบบ ดูแลการใช้ทางน้ำชลประทาน ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย เตรียมเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานเสมอ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ให้แก่องค์กรผู้ใช้น้ำ บริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ประมาณ 7,833,726 ไร่ แบ่งเป็น 13 อำเภอ มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,690,953 ไร่ มีลุ่มน้ำสำคัญ 2 ลุ่มน้ำได้แก่ ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำยม มีแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำสายหลัก มีความยาวตามลำน้ำประมาณ 460 กิโลเมตร
ฝายหลวงสบอาง เป็นฝายกั้นแม่น้ำวังที่กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างที่ ต.บ้านแลง อ.เมืองจ.ลำปาง ในปี 2478 เมื่อดำเนินการเสร็จได้กำหนดเป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง และในปี 2508 กรมชลประทานได้ก่อสร้างเขื่อนกิ่วลมปิดกันแม่น้ำวัง (เขื่อนกิ่วลมต.บ้านแลง อ.เมืองจ.ลำปางสามารถเก็บกักน้ำได้ 106 ล้านลูกบาศก์เมตร) ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2515 จึงได้รวมโครงการทั้งสองแห่งเข้าด้วยกันคือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังกิ่วลม ต่อมาในปี 2548 กรมชลประทานได้สร้างเขื่อนกิ่วคอหมา (เขื่อนกิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง สามารถเก็บกักน้ำได้ 170 ล้านลูกบาศก์เมตร) และในปี 2551 ได้แยกการบริหารจัดการน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ออกจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังกิ่วลม และรวมเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมาเป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมา
การบริหารจัดการน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 91,950 ไร่พื้นที่ชลประทานทั้งหมด75,150 ไร่ ระบบส่งน้ำจะส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาความยาว 38.778 กม. พื้นที่ 22,600 ไร่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายความยาว 38.550 กม. พื้นที่ 26,100 ไร่ และคลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่ปุง อีก 8.454 กม.พื้นที่ 26,450 ไร่โดยอาศัยน้ำต้นทุนจากเขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมา มาบริหารจัดการน้ำทั้งการเกษตรอุปโภคบริโภค การประปา และรักษาระบบนิเวศน์ ซึ่งในแต่ละปีจะจัดสรรน้ำให้แต่ละพื้นที่ในฤดูฝน ประมาณ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร และฤดูแล้ง ประมาณ 70 ล้านลูกบาศก์เมตร
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ได้วางแนวทางการแก้ไขพิจารณามาตรการช่วยเหลือเรื่องน้ำแล้งไว้ คือ มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างโดยการบริหารจัดการน้ำเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ข้อมูลจากกรมอุตุวิทยา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อม ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดศูนย์ป้องกันภัยเตรียมเฝ้าระวังเบื้องต้น
ส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากมีจุดเฝ้าระวังจำนวน 26 จุด เพื่อทำการเฝ้าระวังเตือนภัย และได้ควบคุมปริมาณน้ำตามอาคารบังคับน้ำ ทำให้การระบายน้ำลงสู่ลำน้ำวังได้อย่างรวดเร็ว ช่วยบรรเทาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังมีแผนพัฒนาปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวาและฝั่งซ้าย และคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุงจากเดิมคลองส่งน้ำสายใหญ่ถูกออกแบบให้เป็นคลองส่งน้ำอย่างเดียว เมื่อมีน้ำมากการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำวังได้ไม่ทันท่วงที เกิดน้ำท่วมขังประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงได้เสนอแผนงานเข้าไปในส่วนกลางของกรมชลประทานให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษามาสำรวจศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบชลประทานต่อไป
อย่างไรก็ตาม หากได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงระบบชลประทานแล้ว จะสามารถช่วยในการบริหารจัดการน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการน้ำ #โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสุโขทัย


การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
ประเภทโครงการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2558

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสุโขทัย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment