วิธีลงทะเบียน ว่างงาน ออนไลน์ รับเงินชดเชย กรณีว่างงาน ประกันสังคม รายงานตัว empui.doe.go.th | แจ้งว่างงาน ประกันสังคม

วิธีลงทะเบียน ว่างงาน ออนไลน์ รับเงินชดเชย กรณีว่างงาน ประกันสังคม รายงานตัว empui.doe.go.th


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วิธีรับเงินชดเชยประกันสังคม กรณีว่างงาน และขั้นตอนการ ลงทะเบียนว่างงาน ออนไลน์ง่ ายๆ เพื่อขอรับเงินชดเชยประกันสังคม และรายงานตัว www empui doe go th
ใครมีสิทธิได้รับเงินชดเชยนี้บ้าง?
1. คนที่ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนลาออก ได้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วครบ 6 เดือน
2. คนที่มีช่วงเวลาว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป
3. ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานมาแล้ว ผ่านเว็บสำนักงานจัดหางาน
4. ต้องรายงานตัวรายงานตัวผ่านเว็บสำนักงานจัดหางาน เดือนละ 1 ครั้ง
5. เป็นผู้มีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดให้
6. ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
7. ต้องไม่ถูกเลิกจ้างด้วยสาเหตุ ดังนี้
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง
ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
ต้องไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

เราจะได้เงินเท่าไหร่?
สำหรับจำนวนเงินชดเชยที่เราจะได้ ขอแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีลาออกเอง หรือ หมดสัญญาจ้างแล้ว
ได้เงินทดแทนระหว่างว่างงาน ปีละไม่เกิน 90 วัน
ในอัตรา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ย
คำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทเช่น เงินเดือน 10,000 บาท จะได้เงินชดเชย เดือนละ 3,000 แต่สำหรับคนที่เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปทั้งหมดจะได้เงินชดเชย เดือนละ 4,500 บาทเท่ากัน

2.กรณีถูกเจ้านายเลิกจ้าง
ได้เงินทดแทนระหว่างว่างงาน ปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย
คำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น เงินเดือน 10,000 บาท จะได้เงินชดเชย เดือนละ 5,000 แต่สำหรับคนที่เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปทั้งหมดจะได้เงินชดเชย เดือนละ 7,500 บาทเท่ากัน

ขั้นตอนที่ต้องทำหลังลาออก เริ่มจากตรงไหน?
1. ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน
ลงทะเบียนที่เว็บไซตสำนักงานจัดหางาน
ต้องลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลาออก
ถ้าเกินกำหนดจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ (หมายถึงว่าจะไม่ได้ยอดเงินเต็มๆที่ควรจะได้นั่นเอง)
ขั้นตอน เข้าเว็บไซต์ … ลงทะเบียนเข้าใช้งาน … ยอมรับเงื่อนไข … กรอกข้อมูลส่วนตัว/บันทึก … เลือกงานที่แนะนำ
พิมพ์หนังสือรับรองขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานออกมา
พิมพ์ใบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส 201/7) ออกมากรอกรายละเอียด
2. ยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคม
เดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมสาขาใกล้บ้านทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ ที่นั่นไม่รับเอกสารนะ ไม่ต้องไป)
จากนั้นยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ ดังนี้
บัตรประชาชน พร้อมสำเนาบัตร
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
ใบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส 201/7)
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกต้องเห็นชื่อและเลขบัญชีของผู้ประกันตนชัดเจน
ใช้ได้ 11 ธนาคาร ได้แก่
1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
6) ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
7) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
8) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
9) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
10) ธนาคารออมสิน
11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ตรงนี้เช็คกับบริษัทเก่าดีๆ กรณีนายจ้างยังไม่ได้ยื่นเอกสารว่าเราลาออกแล้ว ให้เตรียมเอกสารไปให้เจ้าหน้าที่เพิ่ม ได้แก่
หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 609)
หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย กรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

3. รอรายงานตัว/รับตังค์
หลังจากยื่นเอกสาร ประกันสังคมจะให้นัดหมายรายงานตัวให้เราเก็บไว้ และไปรายงานตัวตามวันที่ระบุ ให้เรารอกดรายงานตัวตามวันเวลานั้นที่เว็บสำนักงานจัดหางาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ที่เว็บไซต์สำนักงานจัดหางาน ตามกำหนดเวลาในแต่ละเดือน หลังจากยื่นเอกสารไปแล้ว เงินจะยังไม่ได้เข้าเลยนะ
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารก่อน ว่าทุกอย่างตรงกับที่บริษัทเราแจ้งหรือไม่ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย เราจะได้รับเงินหลังจากวันที่รายงานตัวในเว็บไปแล้ว 57 วันทำการ

คำถามอื่นๆ
ถ้าลืมรายงานตัวกับสำนักจัดหางานภายใน 30 วัน ยังขอรับเงินได้อยู่ไหม?
ตอบ : ได้ แต่จำนวนเงินที่ได้จะลดหลั่นกันไป ทางที่ดีรีบแจ้งใน 30 วันดีกว่า
ถ้าไม่ได้ว่างงานจนถึง 90 วัน วันที่เหลือจะขอเงินใหม่ได้อีกไหม?
ตอบ : ได้ เขานับเป็นวัน ถ้าเหลืออีกกี่วัน ไว้คราวหน้าว่างงานใหม่อีกรอบ ก็ขอได้ใหม่อยู่
ถ้าใช้สิทธิรับเงินครบ 90 วันแล้ว ขอได้อีกไหม?
ตอบ : เขานับปีต่อปี ในรอบปีนี้รับเงินครบ 90 วันแล้ว ปีหน้าขอได้ใหม่นะ
ทำไมเราถูกเลิกจ้างมา แต่ประกันสังคมไม่ให้เงิน 50%?
ตอบ : กรณีนี้ทางประกันสังคมบอกว่า ต้องย้อนกลับไปดูว่าบริษัทนายจ้างแจ้งทางประกันสังคมว่ายังไง แจ้งว่าเลิกจ้าง หรือลาออก จะมีบางบริษัทที่มักจะแจ้งว่า ลูกน้องลาออกเอง ถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถยื่นคำร้องว่า ข้อมูลไม่ตรงกันได้ให้เข้าไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเลย เจ้าหน้าที่จะอธิบายอีกครั้งว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติม
=================
หน้าเว็บลงทะเบียน
https://empui.doe.go.th/auth/index
ดาวน์โหลด คู่มือลงทะเบียน
https://empui.doe.go.th/assets/doc/manual.pdf
================
ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ ขึ้นทะเบียนว่างงาน รายงานตัวว่างงาน

วิธีลงทะเบียน ว่างงาน ออนไลน์ รับเงินชดเชย กรณีว่างงาน ประกันสังคม รายงานตัว empui.doe.go.th

วิธีขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวว่างงานออนไลน์ รูปแบบใหม่ล่าสุด2564(ง่ายๆ)


[วิธีใช้เงินโครงการคนละครึ่งเฟส3และวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆที่ท่านอาจจะยังไม่รู้]
\”โครงการคนละครึ่งเฟส3\”
รีวิว! วิธีใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส3 ครั้งแรกผ่านเป๋าตัง
https://youtu.be/L9kxychJ9LY
วิธีเติมเงินเข้าGWalletผ่านแอปธนาคาร โดยไม่ต้องกรอกเลขบัญชี ทำเองง่ายๆใช้ได้ทุกธนาคาร
https://youtu.be/zah1vHXnv0o
วิธีเติมเงินที่ตู้ATM ให้เข้าGWallet เป๋าตัง เพื่อใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3 ทำเองง่ายๆไม่ยุ่งยาก
https://youtu.be/zxo0dlkpkcc
วิธีย้ายแอปเป๋าตัง ไปยังมือถือเครื่องใหม่ โดยไม่ให้เสียสิทธิ์เดิม ทำเองได้ง่ายๆใน 3 นาที
https://youtu.be/Kuz9X66FCDw
คนละครึ่งเฟส3 ขึ้นคำว่า “อยู่ระหว่างยืนยันตัวตนเพิ่มเติม” ให้คนอื่นไปยืนยันตัวตนที่ตู้ATMแทนได้ไหม?
https://youtu.be/RLYYMQfbNYg
(ตอบคำถาม คนละครึ่งเฟส3) ซื้อทองได้ไหม? เงินสิทธิเหลือจะทบไปใช้วันหลังได้ไหม? สะสมใช้ทีเดียวได้ไหม?
https://youtu.be/3dYnBNN5jYQ
วิธียืนยันตัวตนที่ตู้ATMกรุงไทย (สำหรับคนใหม่/สแกนหน้าไม่ผ่าน/ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ) ง่ายๆใน3นาที
https://youtu.be/hop2ptZ0JEw
ยืนยันตัวตนที่ตู้ATMกรุงไทย(ไม่ผ่าน) เครื่องไม่อ่านบัตรประชาชน แก้ไขด้วยตัวเองง่ายๆ ไม่ต้องไปธนาคาร!
https://youtu.be/wpqtORzUh3k
__________________________________
\”รวมวิธีแก้ไขปัญหาแอปเป๋าตัง\”
วิธีแก้ไขปัญหา อัพเดทแอปเป๋าตังไม่ได้ แก้ง่ายๆด้วยตัวเองใน 2ขั้นตอน พร้อมติดตั้งใหม่ให้ดูสดๆล่าสุด
https://youtu.be/pb5qZXXjbU
ลืมรหัสเข้าแอปเป๋าตัง! แก้ไขด้วยตัวเองง่ายๆ ไม่ต้องไปธนาคาร ทำได้ใน 5 นาที
https://youtu.be/tRiVxlFeOA

สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย
https://www.youtube.com/channel/UCcC8UQA0u3M6Ca7582cDg/join

ขอบคุณสำหรับการรับชม ฝากกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวัน และจะได้เป็นพลังใจ ให้ผมได้มีแรงทำคลิปต่อไปครับ ขอบคุณมากๆครับ
__________
ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ รายงานตัวว่างงานออนไลน์ วิธียื่นว่างงาน แจกเงินเยียวยาเด็กเล็ก แจกเงินศูนย์เด็กเล็ก แจกเงินเยียวยาเด็กเล็ก2000 ซื้ออาหารผ่านแอปเป๋าตัง คนละครึ่งซื้อของเดลิเวอรี่ คนละครึ่งซื้อของผ่านdelivery สั่งอาหารคนละครึ่งผ่านเดลิเวอรี่ linemanคนละครึ่ง

วิธีขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวว่างงานออนไลน์ รูปแบบใหม่ล่าสุด2564(ง่ายๆ)

ว่างงานต้องรอให้ครบ8วันก่อนค่อยลงทะเบียนใช่หรือไม่ ประกันสังคม ว่างงาน ตกงาน ถูกเลิกจ้าง sso connect


ขึ้นทะเบียนว่างงานลงทะเบียนว่างงานรายงานตัวว่างงานประกันสังคม
หลายคงอาจจะเคยสงสัยเมื่อได้อ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิว่างงาน ที่ว่าง
\”มีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป\”เลยอาจจะทำให้ผู้ประกันตนหลายท่านอาจมีคำถามว่าต้องรอให้ว่างงานครบ8วันก่อนค่อยลงทะเบียนใช่หรือไม่ในตลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาไขข้อสงสัยกันครับ

ว่างงานต้องรอให้ครบ8วันก่อนค่อยลงทะเบียนใช่หรือไม่ ประกันสังคม ว่างงาน ตกงาน ถูกเลิกจ้าง sso connect

ยื่นว่างงานเกิน 30 วัน ได้รับเงินชดเชยว่างงานอย่างไร? จะเสียสิทธิอะไรไหม? | ไอทีดีมีคำตอบ


สนใจศึกษาข้อมูลประกันสังคมน่ารู้กับ SSO eservice \u0026 SSO Connect จะแนบลิงค์ไว้ให้นะคะ
SSO Connect แอพประกันสังคม กับ การติดตั้ง ลงทะเบียน และการใช้งาน
https://youtu.be/yVBTEMHfp30
การลงทะเบียนว่างงาน
https://youtu.be/JLNK82fRKNQ
การยื่นรับเงินชราภาพ
https://youtu.be/hJzSMDxylVM
คำนวณบำนาญชราภาพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33,39 ด้วยสูตร excel ง่าย ๆ พร้อมให้โหลดไปใช้ฟรี ๆ
https://youtu.be/HPKQ6avisGU
การคำนวณฐานเงินเดือนย้อนหลัง 60 เดือน และอายุงานที่ส่งเงินประกันสังคม
https://youtu.be/AXfOIXXZ0k
เมื่อต้องออกจากงานตอนอายุ50จะส่งต่อมาตรา39หรือหยุดส่งเงินสมทบ
https://youtu.be/unzgyNkwVlY
ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานพยาบาลสำหรับผู้ประกันตน
https://youtu.be/vUNHVd7NR2s
ขั้นตอนการขอใบเสร็จประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39
https://youtu.be/iAcSGmLnlw
7 สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนควรรู้และเมื่อไหร่ถึงใช้สิทธิได้
https://youtu.be/EgjntMyFZtM
ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ จาก 40,000 บาทเป็น 50,000 บาท
https://youtu.be/lShQvwJeniI
3 ทางเลือกสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระกับสวัสดิการรัฐด้านการประกันสังคม มาตรา 40 | ไอทีดีมีคำตอบ
https://youtu.be/i1ypsXCuZ4
ผู้ประกันตนเช็คสิทธิรับเงินเยียวยาเพิ่มคนละ 15,000 บาท ใครได้บ้างเช็คผ่าน 3 ช่องทางง่าย ๆ ด้วยตัวเอง
https://youtu.be/hmVvovVGBoE
3 สิ่งที่ผู้ประกันตนต้องรู้ เมื่อขึ้นทะเบียนว่างงานแล้ว แต่ไม่ได้รับเงิน
https://youtu.be/FvIUXS4Df4
วิธีคำนวณเงินว่างงานเมื่อถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33
https://youtu.be/kjuGyoMKw34
ประกันสังคมเพิ่มช่องทางตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา 15,000 บาท ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม
https://youtu.be/GoWoax9Z57w
ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
https://youtu.be/ZQ25wVET_34
การขอรับเงินสมทบคืนจากประกันสังคม
https://youtu.be/XTkhlGd0sXw
ผู้ประกันตนรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
https://youtu.be/5gepjfwHoUg
ขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวอย่างไร ให้รับเงินชดเชยว่างงานเต็มเดือน สูงสุด 10,500 บาทต่อเดือน
https://youtu.be/4YCn9VJ3LKQ
สามารถติดตามข้อมูลดีๆได้ที่นี่ เพียงกด ติดตาม!
พูดคุยกันได้ที่เพจ ไอทีดีมีคำตอบ It elearning 24hr นะคะ
https://www.facebook.com/pg/ITDmeekamtob
ขึ้นทะเบียนว่างงานเกิน30วัน เงินว่างงานประกันสังคม สิทธิว่างงานผู้ประกันตน ขึ้นทะเบียนว่างงานจัดหางาน รับเงินว่างงาน ขึ้นทะเบียนว่างงานออนไลน์

ยื่นว่างงานเกิน 30 วัน ได้รับเงินชดเชยว่างงานอย่างไร? จะเสียสิทธิอะไรไหม?  | ไอทีดีมีคำตอบ

รายงานตัวว่างงาน \”รูปแบบใหม่\” เริ่ม01/10/64


รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน \”รูปแบบใหม่\” เริ่ม01/10/64
ประกันสังคม ว่างงาน รายงานตัวว่างงาน รูปแบบใหม่
สามารถกดลิ้งค์รายงานตัวด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
https://eservice.doe.go.th/

รายงานตัวว่างงาน \

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment