สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินฝากดอกเบี้ยสูง เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ EP.1 l ข้าราชการลงทุน | สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินฝากดอกเบี้ยสูง เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ EP.1 l ข้าราชการลงทุน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการดี ๆ ที่ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษ !!
สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ได้มีแค่เงินกู้เท่านั้น เพราะแท้จริงแล้วสหกรณ์ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการออมเงินเป็นหลัก ทั้งในรูปแบบของหุ้น และเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษ
.
สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิก เป็นบุคคลที่มีเงินเดือนและค่าจ้าง ซึ่งมีอาชีพในหน่วยงานหรือสถานประกอบการเดียวกัน หรืออาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน เพื่อจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
.
สหกรณ์ออมทรัพย์มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายสหกรณ์ และกระทรวงการคลังได้ประกาศให้สหกรณ์ออมทรัพย์คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้เช่นเดียวกับสถาบันการเงิน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2526
.
การดำเนินธุรกิจ สหกรณ์มีทุนดำเนินงานมาจากเงินค่าหุ้น และเงินรับฝากจากสมาชิก ซึ่งมีทั้งเงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์โดยไม่มีเงินกู้ยืมจากต่างประเทศ สำหรับการส่งชำระค่าหุ้น และชำระหนี้เงินกู้ สหกรณ์ใช้ระบบการหักเงิน ณ ที่จ่าย ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนไหลเข้า สหกรณ์อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน
.
จัดแบ่งรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ออกเป็นรูปแบบย่อย ๆ ตามการกระจายตัวของสมาชิกตามลักษณะกลุ่มอาชีพที่สมาชิกสังกัด ดังนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการอื่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล/สาธารณสุข
สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งโดยการรวมตัวของสมาชิก
ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น การไฟฟ้า การประปา ธนาคาร เป็นต้น
สหกรณ์ออมทรัพย์เอกชนและอื่นๆ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งโดยบริษัทเอกชนต่างๆ
.
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
1. การส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลัก แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
ก. ส่งเสริมการออมทรัพย์โดยการถือหุ้น กำหนดให้สมาชิกส่งชำระค่าหุ้นเป็นประจำทุกเดือน และจ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินอัตราที่กฎหมายสหกรณ์กำหนด
ข. ส่งเสริมการออมทรัพย์โดยการรับฝากเงิน สหกรณ์จะมีการให้บริการด้านเงินฝากแก่สมาชิก ทั้งประเภทประจำ ออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษ โดยให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยในอัตราเดียวหรือสูงกว่าธนาคารพาณิชย์
.
2. การให้เงินกู้แก่สมาชิก สหกรณ์จะนำเงินค่าหุ้นและเงินฝากของสมาชิกมาใช้หมุนเวียนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นหรือขาดแคลนทางเศรษฐกิจกู้ยืม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ในภาคเอกชน การให้เงินกู้แก่สมาชิกจำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ
ก. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข. เงินกู้สามัญ
ค. เงินกู้พิเศษ
.
3. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
4. ซื้อหุ้นของธนาคาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
5. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์อื่นหรือของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
6. ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
7. ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
8. ให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก
9. กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น
ข้อมูลจาก : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินฝากดอกเบี้ยสูง เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
ติดตามได้ที่ ❤
Facebook : https://www.facebook.com/karnlongtoon/
TikTok (@karnlongtoon) : https://vt.tiktok.com/ZGJkfMBdg/
กลุ่ม \”ชวนเก็บออมพร้อมลงทุน\” : https://www.facebook.com/groups/karnlongtoon

สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินฝากดอกเบี้ยสูง เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ EP.1 l ข้าราชการลงทุน

เงินปันผล กับ เงินเฉลี่ยคืน สหกรณ์ออมทรัพย์แตกต่างกันอย่างไร


เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน จะจ่ายให้กับสมาชิกทุกท่านในช่วงเดือน พ.ย.ของทุกปี
ที่มาของเงินทั้งสองก้อนนี้ต่างกัน
เงินปันผล มีที่มาจาก กำไรของสหกรณ์ออมทรัพย์
ส่วนเงินเฉลี่ยคืน มีที่มาจาก ดอกเบี้ยของเงินกู้ของเรา ที่เราจ่ายให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ แล้วได้รับการเฉลี่ยดอกเบี้ยคืนให้
Email
icebergsmilesmile@gmail.com

เงินปันผล กับ เงินเฉลี่ยคืน สหกรณ์ออมทรัพย์แตกต่างกันอย่างไร

Reno c.4 620725.3


Reno c.4 620725.3

เจ้ากรมการทหารสื่อสารตรวจเยี่ยมหน่วย


ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีพลโท วสันต์สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์สื่อสารและสารสนเทศโดยมี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าให้การต้อนรับ

เจ้ากรมการทหารสื่อสารตรวจเยี่ยมหน่วย

testyoutube


testyoutube

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment