สื่อเพื่อการศึกษา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น | สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

สื่อเพื่อการศึกษา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วีดีโอนี้ใช้เป็นสื่อเพื่อนำเสนอ การศึกษาดูงานกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
โดยเป็นการลงพื้นที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

สื่อเพื่อการศึกษา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัด\”มหกรรมวันตลาดเกษตรกร\”


ที่ตลาดเกษตร ประตูน้ำขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดงานมหกรรมวันตลาดเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ปี 2561 กิจกรรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร ระหว่างวันที่ 5 และ 6 มีนาคม 2561 โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน และว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ Young Smart Farmer ร่วมต้อนรับ
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้รับอนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ปี 2561 กิจกรรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ Young Smart Farmer ได้นำสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่าย และประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก และสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งบุคคลเป้าหมายผู้ร่วมงานจำนวน 1,000 ราย ร้านจำหน่ายสินค้าจำนวน 100 ร้านค้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP Young Smart Farmer และกลุ่มเกษตรกรจาก 26 อำเภอ รวมถึงการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และการแสดงดนตรีจากวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำตลอดทั้งสองวัน
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งเน้นให้ทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพที่มีความปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น อย. ให้แก่ผู้บริโภค โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง มีผู้จัดการตลาดเกษตรกรเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อนในทุกมิติสอดรับกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้การลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน

ซึ่งงานมหกรรมวันตลาดเกษตรกร ที่จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นและประตูน้ำขอนแก่น ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพเป็นจำนวนมาก

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัด\

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย)ขอนแก่น


โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย)
จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินงานภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2561 แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ทั้ง 26 อำเภอ จำนวน 248 ชุมชน เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 49,600 ราย งบประมาณ 143,104,800 บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 26 อำเภอ เป็นหน่วยงานดำเนินการใน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรภายในชุมชน ตามหลักสูตร “การพัฒนาการเกษตร” หลักสูตร 3 วัน ชุมชนละ 200 ราย งบประมาณ 68,704,800 บาท เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเอง และมีศักยภาพในการรวมกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นครบทั้ง 248 ชุมชน แล้ว และกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร สำหรับเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วสามารถรวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า 25 คนต่อกลุ่ม เพื่อเสนอโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามความต้องการของชุมชน ภายใต้เงื่อนไขและกรอบกิจกรรมที่กำหนด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ชุมชนละไม่เกิน 3 แสนบาท โดยดำเนินการผ่านเวทีระดับชุมชน ผ่านคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับชุมชน ระดับอำเภอ และพิจารณาอนุมัติโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครบทั้ง 26 อำเภอ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น จำนวน 552 โครงการ งบประมาณ 74,399,744 บาท ประกอบด้วย
ด้านการผลิตพืช พันธุ์พืช จำนวน 86 โครงการ
ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน 38 โครงการ
ด้านฟาร์มชุมชน 6โครงการ
ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 64 โครงการ
ด้านปศุสัตว์ จำนวน 247 โครงการ
ด้านประมง จำนวน 105 โครงการ และ
ด้านการผลิตแมลงเศรษฐกิจ จำนวน 6 โครงการ
และได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณระหว่างผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร โดยว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น กับ คณะกรรมการด้านการพัฒนาการเกษตรระดับชุมชน จำนวน 248 ชุมชน ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน จะนำองค์ความรู้ และงบประมาณ เพื่อนำไปถ่ายทอดและพัฒนาส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตามความต้องการของชุมชน เพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล ต่อไป
ผลิตโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย)ขอนแก่น

รองปลัดระพีภัทร์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน


รองปลัดกระทรวงเกษตร ระพีภัทร์ อีสานแอ๊บแบ๊ว
วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสุชาติ เจริญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภาคอีสาน และข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภาคอีสานร่วมประชุม
ทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมแก่หน่วยงานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการขับเคลื่อนด้านการทำเกษตรแปลงใหญ่ ข้าวอัจฉริยะครบวงจรและการตลาด คือ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า ซึ่งกลุ่มจังหวัดได้นำเสนอ แปลงใหญ่จิ้งหรีดจังหวัดขอนแก่น เป็นโมเดลให้กับจังหวัดอื่น ๆ ได้ศึกษาและพัฒนาต่อยอดการทำโครงการแปลงใหญ่ให้ประสบความสำเร็จและเกิดความยั่งยืน
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการที่ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมาติดตามโครงการที่สำคัญของภาคอีสานในวันที่ 26 มีนาคมนี้

รองปลัดระพีภัทร์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน

แนะนำสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี


วีดีโอแนะนำสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

แนะนำสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment