โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ #กรมปศุสัตว์ | โลโก้ กรม ปศุสัตว์

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ #กรมปศุสัตว์


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอีกโครงการหนึ่งของ กรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในการปรับปรุงพันธุกรรม และเพิ่มผลผลิตโคเนื้อ 🐂🐃🐂

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ #กรมปศุสัตว์

220763กรมปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติฯรัชกาลที่ 10 อย่างยิ่งใหญ่


กรมปศุสัตว์จัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 63 อย่างยิ่งใหญ่ในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 8 อำเภอประจวบคีรีขันธ์
วันนี้ (22 ก.ค. 2563) มีพิธีเปิดงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดหนองตาแต้ม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีเปิดงาน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน และมีนายพัลลภ
สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยภายในงานทางกรมปศุสัตว์ได้จัดกิจกรรมบริการประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้บริการตรวจรักษาและให้การแนะนำการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ขึ้น ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์แล้ว ยังเป็นเวทีในการสร้างการรับรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเสริมสร้างสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคและการแปรรูปผลผลิตปศุสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรได้รับการพัฒนาสุขภาพและการบำบัดรักษาโรคได้อย่างทั่วถึง
ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญภายในโครงการว่า สำหรับการดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม 2563 และ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มีพื้นที่เป้าหมายทั้ง 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี อำเภอเมือง อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย จำนวน 48 ตำบล 388 หมู่บ้าน คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 500 ราย จำนวนสัตว์เลี้ยงที่จะได้รับบริการไม่น้อยกว่า 4,000 ตัว และมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 80 นาย ซึ่งมาจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ การบำบัด รักษาโรคสัตว์ป่วยและส่งเสริมสุขภาพสัตว์ กิจกรรมการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ กิจกรรมให้บริการตรวจด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมการบริการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน กิจกรรมการควบคุมจำนวนสัตว์โดยการผ่าตัดทำหมันสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในวัด ชุมชนและที่สาธารณะ กิจกรรมสนับสนุนไข่ไก่ นมพร้อมดื่ม และอาหารสัตว์ กิจกรรมจัดพิธีมอบสัญญายืมโค ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกรจำนวน 69 ตัว พิธีมอบโคกระบือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่อาสาปศุสัตว์จำนวน 15 ตัว และกิจกรรมการแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
“การจัดกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ นอกจากมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 แล้ว กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ลดรายจ่าย มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานสงเคราะห์ ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ได้รับการบำบัดรักษาโรคและควบคุมจำนวนที่เหมาะสม ทำให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์แบบยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

220763กรมปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติฯรัชกาลที่ 10 อย่างยิ่งใหญ่

เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์


ป่าลานฟาร์ม

เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

น้ำเชื้อเอกชน vs น้ำเชื้อกรมปศุสัตว์


น้ำเชื้อเอกชน vs น้ำเชื้อกรมปศุสัตว์

สำรวจวิลัยฟาร์ม|ชมสุดยอดพ่อพันธุ์บราห์มันมากกว่า 40 ตัว KF68/KF72/SK581 และพ่อพันธุ์อื่นๆ จ.สารคาม


‘ช่องลูกข้าวเหนียว เสี่ยวอีสาน’
สวัสดีครับทุกคนที่ติดตามช่องยูทูป ลูกข้าวเหนียวเสียวอีสาน สื่อกลางเพื่อพี่น้องคนรักวัวควาย เราจะพยายามสร้างสื่อและนำเสนอเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุด ทั้งราคาวัวควาย การเป็นสื่อกลางในการซื้อขาย ทำด้วยใจ เพื่อพี่น้องทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจเสมอมาครับ ทีมงานลูกข้าวเหนียวเสี่ยวอีสานจะพัฒนาไปเรื่อยๆ ถ้าหากมีข้อติชมอะไร ก็บอกกล่าวกันได้นะครับ
ติดตามเพจเฟสบุค ลูกข้าวเหนียวเสี่ยวอีสาน https://www.facebook.com/ลูกข้าวเหนียวเสี่ยวอีสาน
ขอบคุณที่เข้ามาชมและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ
ขอบคุณ ลายพิณ พาเพลิน ลำเพลิน EP6 โปร่งไฟฟ้า เอ็ม ลำน้ำโขง
กล้องถ่ายวีดีโอ ►: GoPro Hero 5 Black 1080 HD
โปรแกรมตัดต่อ ►: Sony Vegas Pro13
Title Animation by FlixToons
ช่องทางติดต่อบ่าววาที โทร 0876441659 เฟสบุค https://www.facebook.com/candy.man.528
เลี้ยงวัว ราคาวัววันนี้ ราคาควาย พ่อพันธุ์บราห์มัน

สำรวจวิลัยฟาร์ม|ชมสุดยอดพ่อพันธุ์บราห์มันมากกว่า 40 ตัว  KF68/KF72/SK581 และพ่อพันธุ์อื่นๆ  จ.สารคาม

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment