โอกาสและความท้าทายในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยอุตสาหกรรมใหม่ (3/3) | ไทยแลนด์ 4.0 คือ | ร้านขายหนังใหม่ที่ดีที่สุด

โอกาสและความท้าทายในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยอุตสาหกรรมใหม่ (3/3) | ไทยแลนด์ 4.0 คือ.

[penci_button link=”#” text_color=”#000000″]ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง[/penci_button]

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ โอกาสและความท้าทายในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยอุตสาหกรรมใหม่ (3/3).

โอกาสและความท้าทายในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยอุตสาหกรรมใหม่ (3/3)
โอกาสและความท้าทายในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยอุตสาหกรรมใหม่ (3/3)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ไทยแลนด์ 4.0 คือ.

สัมมนาหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กับอุตสาหกรรมใหม่ การผลิตสารอาหารที่มีประโยชน์ (โอกาส ความท้าทาย และกลไกขับเคลื่อนสำหรับประเทศไทย 4.0 สร้างอุตสาหกรรมใหม่: การผลิตส่วนผสมที่ใช้งานได้)” ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง CC-Auditorium ประชุม ตึกศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ติดกับดักรายได้ปานกลางมาเกือบ 20 ปี อาศัยปัจจัยภายนอก ทั้งในเรื่องการลงทุนและความชำนาญจากต่างประเทศเป็นหลัก Thailand 4.0 เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศโดยรัฐบาล เน้นสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน โดยเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเป็น “เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (New Engine of Growth) โดยอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวและเติบโต อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมอาหารของประเทศเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มค่อนข้างต่ำในอดีต การส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรหรือการแปรรูปที่ไม่มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีขั้นสูง การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นโอกาสและความท้าทายในการเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ Functional food เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต มูลค่าตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในปี 2557 อยู่ที่ 9.06 ล้านล้านบาท และคาดว่าในปี 2563 จะมีมูลค่า 13.22 ล้านล้านบาท Functional Ingredient ที่มีการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารในปี 2557 มีมูลค่า 2.32 ล้านล้านบาท และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) 5.5% ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2563 โดยมีมูลค่าประมาณ 3.2 ล้านล้านบาทในปี 2563 และหากมีการใช้งาน ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง และอาหารสัตว์ มูลค่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.93 ล้านล้านบาท ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตอาหารให้ประโยชน์เชิงฟังก์ชัน เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศ หากได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมและผลักดันจากการคาดการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตสารออกฤทธิ์เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มีแนวโน้มทางการตลาดสูงและความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม ผลิตสินค้าเกษตรมากมาย เช่น ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย เป็นวัสดุเริ่มต้นที่สำคัญ ในการผลิตสารออกฤทธิ์ต่างๆ โดยใช้วิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ นอกจากนี้ประเทศไทยยังอุดมไปด้วยทรัพยากรชีวภาพต่างๆ เช่น สมุนไพร จุลินทรีย์หลายชนิด ซึ่งมีศักยภาพที่จะใช้ในการผลิตสารเติมแต่งที่มีมูลค่าสูงซึ่งแนวปฏิบัติเหล่านี้ปฏิบัติตามและช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือและประสานการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งภาครัฐ ภาคผู้ประกอบการ ภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ภาคผู้ประกอบการในประเทศจะต้องปรับตัว ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนโยบายอุตสาหกรรมที่มุ่งเป้าไปที่ 10 อุตสาหกรรมแล้ว รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ Food Innopolis ก่อตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชื่อมต่อกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งร่วมมือกับภาคเอกชนโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่มีสาขาเป้าหมาย เช่น functional food และ health Quality อาหารมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร ฯลฯ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สวทช. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ กล่าวคือ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่ให้ประโยชน์เชิงฟังก์ชันแก่ประเทศไทยดังกล่าว จึงจัดสัมมนาให้ผู้ประกอบการทราบสถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหาร โอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารผ่านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงโอกาส ความท้าทาย กลไก และปัจจัยสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่: Functional Food Ingredient Industry ในประเทศไทยในอนาคต โฮมเพจ: Twitter: Facebook: ..

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: อัปเดตข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่

>>Erynkruegermekash เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

ไทยแลนด์ 4.0 คือ – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#โอกาสและความทาทายในการกาวเขาสไทยแลนด #ดวยอตสาหกรรมใหม.

การประชุมวิชาการ,สวทช,ประจำปี 2560,NAC2017,ยุคใหม่,กลุ่มเป้าหมาย,แนวทาง,เศรษฐกิจพอเพียง,NSTDA 5.0,Building,Thailand,Sufficiency Economy,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย,โอกาส,ความท้าทาย,สู่ไทยแลนด์ 4.0,อุตสาหกรรมใหม่,การผลิต,สารอาหาร,ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่,Opportunities,Challenges,Driving Mechanisms,Thailand 4.0,Build up,New Industry,Production,Functional,Ingredients

โอกาสและความท้าทายในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยอุตสาหกรรมใหม่ (3/3)

ไทยแลนด์ 4.0 คือ.

ด้วย ข้อมูล ในหัวข้อ ไทยแลนด์ 4.0 คือ นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ ขอแสดงความนับถือ.

3 thoughts on “โอกาสและความท้าทายในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยอุตสาหกรรมใหม่ (3/3) | ไทยแลนด์ 4.0 คือ | ร้านขายหนังใหม่ที่ดีที่สุด”

Leave a Comment