Thailandplus │19 ปี กรมโยธาธิการและผังเมืองสถาปนิกหลวง ช่างของแผ่นดิน ผังเมืองของประชาชน | อธิบดี กรม โยธา ธิ การ และ ผังเมือง

Thailandplus │19 ปี กรมโยธาธิการและผังเมืองสถาปนิกหลวง ช่างของแผ่นดิน ผังเมืองของประชาชน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และถนนพระราม 9 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 19 ปี
(3 ตุลาคม 2564) ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) แบบวิถี New Normal
โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน
นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงมหาดไทย ที่มีหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน โดยปฏิบัติภารกิจ ขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่
1. ภารกิจด้านการผังเมือง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองในระดับต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องอยู่บนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
2. ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาเมืองให้มีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมีเป้าหมายผลักดันโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศและดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเพื่อเร่งการระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
3. ภารกิจด้านการอาคาร เพื่อให้อาคาร มั่นคง ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน โดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร
4. ภารกิจด้านการบริการด้านช่าง มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับในฐานะ ช่างของแผ่นดิน โดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร การให้บริการทดสอบวัสดุ มีการยกระดับหน่วยทดสอบวัสดุ เป็นศูนย์ทดสอบวัสดุ และให้คำปรึกษาด้านช่าง โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศเป็นหน่วยงาน ให้คำปรึกษาและให้บริการตามภารกิจกรมฯ ให้กับพี่น้องประชาชน โดยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องอาศัยการมี ส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน เพื่อให้เมืองและชุมชนมีความสวยงาม ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตรงตามความต้องการ ของพี่น้องประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
ปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมือง มุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ นำพาความสะดวกสบายสู่ประชาชน ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและการให้บริการของกรมโยธาธิการ และผังเมือง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล 3 ช่องทาง ประกอบด้วย Website (www.dpt.go.th) , Mobile Application (Landuse PLAN) และ Line OA (DPT Information) เพื่อเป็นช่องทางบริการ สืบค้นข้อมูล ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง ค้นหาที่ทำการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด Line Bot และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมฯ อาทิ ประกาศข่าวงานผังเมือง ข้อมูลกฎหมายด้านโยธาธิการ และผังเมืองห้องสมุดออนไลน์ แบบบ้านเพื่อประชาชน เอกสารความรู้ EBook และการถามตอบ ของประชาชน เป็นต้น
“ การก้าวเข้าสู่ปีที่ 19 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นองค์กรหลักของประเทศด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด้านช่าง ซึ่งพร้อมจะดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมาย ด้วยความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเมืองต่อไป ”

Thailandplus │19 ปี กรมโยธาธิการและผังเมืองสถาปนิกหลวง ช่างของแผ่นดิน ผังเมืองของประชาชน

รวม30แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆบ้านแต่ละหลังไม่เกินห้าแสน#ไอเดียบ้าน


แบบบ้านสวยๆ บ้านราคาเเสน บ้านชั้นเดียว ไอเดียการสร้างบ้านชั้นเดียวสวยๆ

รวม30แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆบ้านแต่ละหลังไม่เกินห้าแสน#ไอเดียบ้าน

นายช่างดี กรมโยธาธิการและผังเมือง


นายช่างดี กรมโยธาธิการและผังเมือง

อำลาตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธา


18 มิถุนายน 2563

อำลาตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธา

ต้อนรับ นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


ต้อนรับ นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

Leave a Comment